Menu

bonlogo

Cart

Česta pitanja

pitanja

Na ovoj stranici nalaze se pitanja i odgovori iz svakodnevne prakse. Neretko su to sporne situacije, u kojima korisnici nisu sigurni kako da postupe, pa je rešenje u mišljenju i tumacenju ministarstva finansija i poreske uprave. http://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=1560

Kako se na fiskalnoj kasi evidentira avansno plaćanje?

Privredni subjekt je u momentu prometa dobara, odnosno po izvršenoj usluzi dužan da izda fiskalni isečak, odnosno evidentira promet preko fiskalne kase, nezavisno da li je naknadu za promet dobara, odnosno promet usluga primio unapred kao avansnu uplatu.

Koliko gotovog novca može biti u kasi na početku radnog dana?

Privredni subjekt može deo gotovog novca evidentiranog u prethodnom dnevnom izveštaju koristiti za vraćanje kusura na početku sledećeg radnog dana, s tim što zatečena količina gotovog novca u kasi ne sme biti veća od zbira evidentiranog prometa u gotovom novcu u prethodnom dnevnom izveštaju i evidentiranog prometa u gotovom novcu u formiranom preseku stanja.

Dali je obavezno evidentirane usluge iznajmljivanja vozila?

Privredni subjekt koji ostvaruje promet vršenjem usluge iznajmljivanja vozila u okviru delatnosti 71100 (Iznajmljivanje automobila) fizičkim licima, dužan je da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se pomenuta usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Dali je dozvoljeno naknadno evidentiranje prometa preko fiskalne kase?

Naknadno evidentiranje prometa preko fiskalne kase po izdatim fiskalnim računima nije dozvoljeno, s obzirom da je privredni subjekt dužan da vodi evidenciju o blokovima izdatim u upotrebu na Obrascu EFRU - Evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu. Takođe, privredni subjekt je dužan da promet evidentiran preko fiskalnog računa unese u knjigu dnevnih izveštaja, tako što u Obrascu EDI svakog radnog dana upisuje broj izdatih fiskalnih računa.

Postoji li potreba evidentiranja preko fiskalne kase prodaje dobara fizičkim licima preko sindikata?

Promet koji privredni subjekt ostvari prodajom dobara fizičkim licima preko sindikata (prodaja preko sindikata na kredit), dužan je da evidentira preko fiskalne kase, i da u momentu isporuke dobara izda fiskalni isečak, nezavisno da li naknadu za dobra prima kasnije, a u bazi podataka fiskalne kase kao sredstvo plaćanja označava se ček.

Kako je definisana evidencija prometa preko fiskalne kase na festivalima i drugim kulturnim manifestacijama?

Lica koja imaju prostor u kome obavljaju delatnost, u konkretnom slučaju sedište privrednog subjekta, a koja su prema Zakonu u obavezi da evidentiraju promet preko fiskalne kase, pri čemu promet dobara, odnosno usluga obavljaju van sedišta, u obavezi su da periodično priključuju fiskalnu kasu na terminal za daljinsko očitavanje koji se nalazi u sedištu. Period priključivanja definiše Poreska uprava preko komandi koje zadaje terminalu za daljinsko očitavanje, a koji se vizualno signalizira obvezniku od strane terminala za daljinsko očitavanje. Prilikom priključivanja terminala za daljinsko očitavanje, čitaju se podaci iz fiskalne memorije fiskalne kase i upisuju u terminal, posle čega se fiskalna kasa može odvojiti od terminala i ponovo koristiti van sedišta za evidentiranje prometa.

Kako se evidentira promet preko fiskalne kase ostvaren prodajom dobara pravnom licu u slučaju kada su korisnici tih dobara radnici preduzeća?

Promet koji privredni subjekt ostvari prodajom dobara drugim pravnim licima ili preduzetnicima (promotivno - sindikalna prodaja), u slučaju kada su korisnici, odnosno kupci dobara fizička lica (radnici preduzeća), dužan je da evidentira preko fiskalne kase, bez obzira da li je plaćanje izvršeno gotovinski ili bezgotovinski (virmanskom uplatom) na račun isporučioca dobra. U slučaju kada se plaćanje pomenutih dobara vrši na osnovu sindikalnih zaključnica na kredit, u bazi podataka fiskalne kase kao sredstvo plaćanja označava se "ček".

Postoji li obaveza za evidentiranje prometa ostvarenog vršenjem usluga posredovnja u internet trgovini za fizička lica?

Privredni subjekt koji se bavi posredovanjem u prometu dobara, odnosno vrši uslugu posredovanja u Internet trgovini za fizička lica, nezavisno da li naknadu za pružene usluge snosi fizičko lice, odnosno pravno lice ili preduzetnik, dužan je da evidentira promet preko fiskalne kase, bez obzira da li se naplata vrši gotovinski ili bezgotovinskom uplatom na račun privrednog subjekta koji pruža usluge.
To znači, da je privredni subjekt u slučaju vršenja usluga posredovanja dobara u Internet trgovini (iznalaženja, naručivanja i plaćanja robe u tuđe ime i za tuđ račun), dužan da evidentira promet dobara (prijem novca od fizičkog lica u čije ime i za čiji račun nabavlja dobro), i da saglasno članu 5. Zakona izvrši označavanje poreskih stopa u bazi podataka fiskalne kase, tako što će dobrima dodeliti oznaku poreske stope "G" (dobra koja su osloboñena PDV, s obzirom da privredni subjekt za ta dobra nije obveznik PDV, već je obveznik fizičko lice za koje je izvršena usluga nabavke dobara u Internet trgovini), odnosno oznaku poreske stope "A" ako lice nije upisano u Registar obveznika za PDV. Označavanje usluge posredovanja u Internet trgovini vrši se tako što se u bazi podataka fiskalne kase dodeljuje oznaka poreske stope "Đ" (usluge na čiji promet se plaća PDV po opštoj stopi propisanoj zakonom kojim se uređuje PDV), odnosno oznaku poreske stope "A" ako lice nije upisano u Registar obveznika za PDV.

Postoji li obaveza evidentiranja preko fiskalne kase prometa i usluga posrednika u saobraćaju?

Obzirom da delatnost 63400 (aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju) koju privredni subjekt obavlja za fizička lica, nije izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase članom 3. stav 3. Zakona, kao i Uredbom, promet koji ostvari privredni subjekt pružanjem usluga carinjenja, zastupanja pred državnim organima i službama, parkiranja, skladištenja, pretovara, utovara, uzorkovanja, pakovanja i sl. fizičkim licima, dužan je da evidentira preko fiskalne kase, bez obzira da li se naplata vrši gotovinski preko blagajne ili bezgotovinskom uplatom na račun privrednog subjekta pružaoca usluga.

U slučaju postojanja više fiskalnih kasa u maloprodajnom objektu, postoji li potreba formiranja dnevnih izveštaja za sve fisklne kase bez obzra da li je bilo prometa?

Privredni subjekt koji ima potrebu za formiranjem više naplatnih mesta u jednom maloprodajnom objektu, odnosno ima potrebu za rezervnom fiskalnom kasom, saglasno navedenim odredbama Zakona, dužan je da fiskalizuje sve kase na kojima vrši evidentiranje ostvarenog prometa, kao i rezervnu fiskalnu kasu. U slučaju kada privredni subjekt u svom maloprodajnom objektu ima više fiskalizovanih kasa, a evidentira promet samo preko jedne fiskalne kase dužan je da formira i odštampa dnevni izveštaj za sve fiskalne kase koje se nalaze u maloprodajnom objektu, bez obzira što je stanje dnevnog izveštaja nula. Ukoliko obveznik koji ima više naplatnih mesta u svom objektu ukine jedno ili više naplatnih mesta, odnosno oceni da mu jedna od fiskalnih kasa nije potrebna, može podneti zahtev za defiskalizaciju fiskalne kase.

Obaveza formiranja dnevnog izveštaja ako je na dnevnom izveštaju stanje nula?

Privredni subjekt, je dužan da formira i štampa jednom dnevno na kraju rada dnevni izveštaj, bez obzira da li je i koliko prometa ostvario dnevno prometom dobara, odnosno pružanjem usluga i dužan je da nabavi i priključi terminal za daljinsko očitavanje dnevnih izveštaja iz fiskalne kase.
Promet koji privredni subjekt ostvari prodajom dobara ili vršenjem usluga, dužan je da evidentira preko fiskalne kase, bez obzira da li se naplata vrši gotovinski ili bezgotovinskom uplatom na račun privrednog subjekta koji prodaje dobra, odnosno pruža usluge.

Kada postoji obaveza izdavanja gotovinskog računa?

U slučaju kada se vrši promet dobara na malo pravnom licu ili preduzetniku, privredni subjekt koji se bavi prometom dobara na malo dužan je da formira, odštampa i izda fiskalni isečak iskalne kase čime je evidentiran i taj promet. Privredni subjekt koji se bavi prometom dobara na malo dužan je da pravnom licu ili preduzetniku izda i račun ili drugi dokument u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost i da u tom računu (fakturi) upiše broj fiskalnog isečka na osnovu koga je promet evidentiran preko fiskalne kase.
Ovako označen račun (sa upisanim brojem fiskalnog isečka) služi kupcu dobra (pravno lice i preduzetnik) za pravdanje plaćanja u gotovom novcu, odnosno za isplatu gotovog novca u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu plaćanja u gotovom.

Izdavanje računa za bezgotovinsko plaćanje?

Obaveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja.

Ralink Novi Sad

Todora Toze Jovanovica 4a
21000 Novi Sad
Matični broj: 61480846
PIB: 106355959

tel: +381(21)466682
tel: +381(62)725465
mob: +381(63)594711