:

AŽURIRANJA TERON SOFTVERA

AŽURIRANJA TERON SOFTVERA

29.06.2023.

Teron ESIR:
 • U Osnovnim podešavanjima ukoliko se uključi opcija „Tastatura maksimalne veličine“ ESIR će shodno slobodnom prostoru na ekranu povećati numeričku tastaturu prilikom unosa računa.
 • Povećani tasteri za unos PIN koda radnika i bezbednosnog elementa.
 • U Osnovnim podešavanjem izborom opcije „Vrste računa“ moguće je isključiti neke vrste fiskalnih računa iz ponude prilikom unosa. Ova opcija može se koristi da se isključe određene vrste računa koje korisnik ne koristi (npr. Trening ili Predračun) kako ih ne bi greškom izabrao.
 • Unos datuma – na svim mestima gde se unosi datumski opseg (pregled fiskalnih računa, ulaznih faktura, izlaznih faktura, svi izveštaji) sada je moguće izabrati jednu od predefinisanih vrednosti (Danas, Juče, Poslednjih 7 dana, Poslednjih 30 dana, Poslednjih 90 dana, Ovaj mesec i Ova godina) kako bi se brže uneo datum u većini slučajeva ili izabrati opciju „Izbor datuma“ za ručni izbor željenog datumskog opsega.
 • Označavanje svih ulaznih faktura da su pročitane – na ekranu sa pregledom svih ulaznih faktura se pojavljuje ikonica u obliku pisma klikom na koju će sve nepročitane fakture biti označene kao pročitane.
 • Unapređena stabilnost

11.05.2023.

Teron ESIR:
 • Štampanje naloga za kuhinju ili bar – tokom unosa računa moguće je odštampati nalog za kuhinju ili bar sa pojedinim stavkama sa računa. Funkcionalnost je detaljnije opisana ovde: https://doc.teron.rs/#nalog . Opcija je dostupna u Teron Plus paketima.
 • Broj artikala koji se može smestiti u „Najčešći Artikli“ je sada neograničen, lista se proširuje za još jedan red kada se doda bar jedan artikl u poslednjem redu.
 • Na ekranu za pregled unesti stavki računa sada se prikazuju i dodatni detalji o računu ako su uneti (referentni broj dokumenta/vreme, podaci o kupacu) kao i uneti načini plaćanja. Na ovaj način na ovom ekranu je moguće dodatno proveriti ispravnost sadržaja računa pre štampe.
 • Mogućnost podešavanja pauze između štampanja dva povezana isečka (Podešavanja / Štampa / Štampanje računa / Pauza između štampe dva povezana isečka u sekundama).  Ova opcija se koristi prilikom štampanja naloga za kuhinju i bar ili između avans refundacija i konačnog računa na uređajima koji nemaju ugrađen sekač kako bi se dalo dovoljno vremena korisniku da odcepi papir.
 • Mogućnost zabrane promene poreske stope artikla prilikom unosa računa (Podešavanja / Osnovna Podešavanja / Dozvoljena promena poreske stope na računu)
 • Mogućnost zabrane promene cene na pojedinim artiklima (Podešavanja / Artikli / Izmeni / izabrati artikl / Onemogućena promena cene prilikom unosa računa)
 • Unapređena stabilnost

06.04.2023.

Teron ESIR:
 • Mogućnost detaljnog definisanja prava pristupa za korisnike u aplikaciji: prvi korisnik je administrator sa pristupom svim opcijama aplikacije dok je narednim korisnicima moguće dozvoliti/zabraniti pristup pojedinim funkcijama. Podešavanje prava pristupa se realizuje u okviru opcije „Podešavanja / Prodavac / Promeni“ a potom pritiskom na ikonicu u obliku katanca. Ova funkcionalnost zahteva Teron Plus licencu.
 • Kada se artikl doda na račun, lista se automatski pomera na dole tako da je uvek vidljivo koji artikl je dodat
 • U podešavanjima je moguće uključiti opciju da se kasir automatski odjavi nakon fiskalizacije i štampanja računa (Podešavanja / Osnovna podešavanja / Automatska odjava nakon unetog računa).
 • U podešavanjima je moguće isključiti obavezan duži pritisak na opciju „Štampa“ za pokretanje fiskalizacije (Podešavanja / Osnovna podešavanja / Duži pritisak ya štampu računa)
 • Mogućnost snimanja izveštaja u file na PC-u u XLSX formatu: na svim izveštajima postoji ikonica u obliku diskete pritiskom na koju se izveštaj snima u file na računaru
 • Unapređenje rada sa tastaturom na PC-u: pritiskom na enter na poslednjem polju za unos količine se artikl automatski dodaje na račun, pritiskom na F10 se pokreće proces fiskalizacije i štampanja računa.
 • Ispravljeni problemi u očitavanju barkod-a putem kamere
 • Ispravljen problem u unosu količine kada se obriše sadržaj polja a u podešavanjima je onemogućeno unošenje decimala

02.03.2023.

Teron ESIR:
 • Podržan Engleski jezik u aplikaciji
 • Stanje magacina se prenosi na server automatski
 • Pretraga baze pravnih lica (Teron Plus): na mestima gde se unose podaci o komitentu (detalji računa i detalji E-Fakture) moguća je pretraga lokalne baze komitenata kao i do sada ali i pretraga „Baze kompanija“ koja vrši pretragu SEF baze kompanija i NBS baze kompanija. SEF baza kompanija se prenosi jednom dnevno na uređaj tako da je dostupna čak i kad uređaj nije povezan na internet dok je NBS baza kompanija dostupna samo kad je uređaj povezan na internet. Teron ESIR će vršiti pretragu u obe baze ako je moguće i povezati podatke. SEF baza ne sadrži podatke o adresama pravnih lica (ulica i grad) i sadrži samo pravna lica koja su registrovane na SEF-u dok NBS baza sadrži sva pravna lica ali ne sadrži podatke o korisnicima javnih strestava niti JBKJS broj. Dodatno u opciji za unos komitenata na uređaju (Podešavanja / Komitenti / Izmeni) pritiskom na ikonicu „lupa“ u gornjem delu ekrana može se takođe pretražiti baza kompanija i tako preuzeti podaci o komitentu koji se registruje na uređaju. Pored ovoga, u opciji za podešavanja podataka za E-Faktura (Podešavanja / E-Faktura / Podaci o firmi) sada se automatski preuzima Matični Broj kompanije iz baze kompanija tako da ga nije potrebno ručno unositi.
 • Novi izveštaji „Otvoreni avansni računi“ i „Zatvoreni avansni računi“ (Teron Plus): izveštaji sadrže grupisane račune u nizu od prvog (avanosnog ili profaktura) računa do poslednjeg računa. Avansni računi se smatraju zatvorenim ukoliko poseduju konačni račun na kraju niza. Za ispravno funkcionisanje izveštaja neophodno je da se svi računi nalaze na istoj kasi i da su međusobno ispravno povezani referentnim brojevima. Ukoliko su korišćene opcije za automatski izdavanje narednih avansnih i konačnih računa onda je Teron ESIR obezbedio da su ispravno povezani.
 • E-Fakture (Teron Plus) – u pregledu se prikazuje informacija da li je u pitanju „Faktura“ ili „Knjižno odobrenje“
 • E-Fakture (Teron Plus) – optimizovan rad sa fakturama koje imaju priložene dokumente velike veličine. NAPOMENA: prilikom prvog startovanja ESIR-a biće obavljena optimizacija podataka vezanih za E-Fakture. Ova operacija na uređajima koji imaju veći broj E-Faktura može trajati duže vremena (nekoliko minuta) i korisnik treba da bude strpljiv dok se operacija ne završi nakon čega će se automatski pokrenuti ESIR. Tokom ovog procesa na ekranu je prikazana poruka „Aplikacija se pokreće. Molimo Vas sačekajte…“ i korisnik ne treba da koristi uređaj tokom ovog procesa.
 • Upozorenje ukoliko uređaj nije preneo račune na server PURS-a u zadnjih 5 ili više dana
 • Prvi put kad se startuje aplikacija korisnik treba da prihvati uslove korišćenja koji su mu dostupni u aplikaciji i na web stranici https://doc.teron.rs/uslovi-koriscenja.html . Nakon prihvatanja uslova korišćenja prenos računa na server će biti automatski uključen. Ukoliko korisnik ne želi da prenosi račune na server uvek može u podešavanjima isključiti ovu opciju (Podešavanja / Osnovna podešavanja / Prenos računa na server)
 • Unapređena stabilnost

09.02.2023.

Teron ESIR:
 • E-Faktura – mogućnost prilaganja tri dodatna pdf dokumenta uz svaku fakturu kao i pregleda priloženih dokumenata na fakturama (Teron Plus licenca)
 • E-Faktura – u skladu sa izmenama na SEF-u ukinuta je opcija poništavanja faktura a umesto nje omogućeno storniranje faktura (Teron Plus licenca)
 • E-Faktura – u skladu sa izmenama na SEF-u moguće je naknadno prihvatiti prethodno odbijenu fakturu (Teron Plus licenca)
 • E-Faktura – prilikom prihvatanja faktura više nije obavezno da se unese komentar (Teron Plus licenca)
 • E-Faktura – prilikom unosa artikla na račun se odmah pojavljuje upozorenje ukoliko artikl nema definisanu poresku kategoriju (Teron Plus licenca)
 • Izveštaj sa svim računima (Transakcije) na kraju ima dodatu i kolonu sa nazivom kasira
 • Podržan Ciontek CS20/CS30 uređaj
 • Unapređena stabilnost

 

No Comments

Leave a reply