:

1.1. Uvod u Program za maloprodaju

Program za maloprodaju. Softver za maloprodaju „Kasa“ je deo maloprodajnog paketa softverskog rešenja Kompas. Kao Basic varijanta paketa Maloprodaja sadrži samo osnovne funkcije potrebne za vršenje prodaje artikala i štampu fiskalnih isečaka, kao i za definisanje baza potrebnih za rad, kao što su baze artikala, kupaca, poreskih stopa.

Pored toga, daje mogućnost za štampu svih neophodnih izveštaja maloprodaje, kao što su:

 • preseci stanja
 • dnevni i periodični izveštaji
 • dnevnici prodaja sa analizama po artiklima ili grupama artikala i slično

Omogućen je rad sa svim vrstama fiskalnih kasa koje podržavaju štampač režim rada, kao i svim vrstama fiskalnih štampača. Obzirom da se radi o osnovnom delu šireg maloprodajnog paketa, omogućeno je dograđivanje do viših paketa, sve do knjigovodstvenog. Nije predviđen za potpuno samostalan rad več je pomoćni deo Standard paketa maloprodaje, namenjen samo za prodaju, odnosno rad kasira. Ostale funkcije (nabavka, povraćaji, knjige…. nalaze u Standard maloprodaja programu ). U ovom uputstvu će biti objašnjeno korišćenje svih funkcija na najjednostavniji način.

1.2. Konvencije programa za maloprodaju (Windows® konvencije)

Program za maloprodaju je pisan za Microsoftovu platformu Windows® i kao takav prati opšte konvencije. Njihova primena će biti objašnjena kroz uputstvo a sada ih samo nabrajamo.
Enter je uvek potvrda. Esc je uvek odustajanje. Tab ili strelica nagore/nadole služe za kretanje kroz polja određenog prozora. Del(ete) je uvek brisanje. Insert je uvek ubacivanje-unos novog itd. Zbog specifičnosti rada odnosno čestih kombinacija kucanja teksta i unosa brojeva, SVE funkcije se mogu najbrže obaviti sa tastature, korišćenjem prečica. Korišćenje miša naravno u potpunosti je podržano. Kombinovani pritisak na tastaturi funkcijskog tastera ALT i podvučenog slova na dugmetu (meniju, prečici) ima isti efekat kao pritisak miša na odabrano dugme, ili enter na „istačkano“, „osenčeno“ , odnosno dugme koje ima FOKUS pokreće funkciju tog dugmeta. Fokus je veoma bitna osobina bilo kojeg elementa jer se SVE OPERERACIJE odnose na zapise na kojima je fokus. O tome će biti reči dalje kroz uputstvo.

 

1.3 Unificiranost operacija

Program za maloprodaju je rađen tako da savladavanjem bilo koje operacije u  delu programa stičete znanje za izvršavanje sličnih operacija i u ostatku programa. Podešavanje veličina prozora se radi na isti način u svim prozorima.

1.4. Standardne prečice

U bilo kojem prozoru i bilo kojoj operaciji, pritisci na određene tastere, proizvode uvek iste efekte.

Najčešeće korištene standardne prečice programa za maloprodaju su:

 • ENTER je uvek potvrda. U zavisnosti od operacije koja se trenutno izvodi to može biti potvrda izbora artikla, ili potvrda upisa računa, ili potvrda pitanja koje je postavljeno
 • ESC (eskejp) je uvek odustajanje. U zavisnosti od operacije koja se trenutno izvodi to može biti odustajanje od upisa artikla, ili upisa računa ili štampe računa ili odustajanje (zatvaranje) od trenutnog prozora
 • TAB ili strelica na DOLE je uvek prelazak na sledeće polje u uprozoru, koristi se najviše prilikom popunjavanja formi, odnosno definisanja artikala, prodaje i slično
 • Alt+TAB ili strelica na GORE je uvek vračanje na prethodno polje, isto kao i u gore opisanom slučaju
 • DEL (delete) je uvek brisanje. Brisanje artikla iz spiska, brisanje stavke iz računa. Kao i svaka iole rizična operacija, uvek je praćena pitanjem „Da li sigurno“, pa tek potvrdnim odgovorom na pitanje vrši brisanje
 • INSERT je uvek ubacivanje (nečega). U zavisnosti od operacije koja se trenutno izvodi to može biti ubacivanje novog artikla u spisak artikala, ili ubacivanje nove stavke u račun ili ubacivanje novog računa u spsak izdatih računa
 • F1 je uvek pomoć i podešavanje. U zavisnosti od operacije koja se trenutno izvodi to je podešavanje prozora u kojem se trenutno radi
 • F2 je uvek kartica. U zavisnosti od operacije koja se trenutno izvodi, to može biti kartica komintenta (kupca ili dobavljača) ili kartica artikla
 • F5 je uvek promena izabranog zapisa. Strelica, na gore ili dole, kao i točkič (skrol) miša se koriste za kretanje kroz zapise
Program za maloprodaju
Program za maloprodaju1
Program za maloprodaju 2