+381 63 594 711

office@ralink.rs

Izdavanje računa za bezgotovinsko plaćanje

Obaveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja. ...

Share

Kada postoji obaveza izdavanja gotovinskog računa?

U slučaju kada se vrši promet dobara na malo pravnom licu ili preduzetniku, privredni subjekt koji se bavi prometom dobara na malo dužan je da formira, odštampa i izda fiskalni isečak fiskalne kase čime je evidentiran i taj promet. Privredni subjekt koji se bavi prometom dobara na malo...

Share

U slučaju postojanja više fiskalnih kasa u maloprodajnom objektu, postoji li potreba formiranja dnevnih izveštaja za sve fisklne kase bez obzira da li je bilo prometa

Privredni subjekt koji ima potrebu za formiranjem više naplatnih mesta u jednom maloprodajnom objektu, odnosno ima potrebu za rezervnom fiskalnom kasom, saglasno navedenim odredbama Zakona, dužan je da fiskalizuje sve kase na kojima vrši evidentiranje ostvarenog prometa, kao i rezervnu fiskalnu kasu. U slučaju kada privredni subjekt u svom...

Share

Postoji li obaveza evidentiranja preko fiskalne kase prometa i usluga posrednika u saobraćaju

Obzirom da delatnost 63400 (aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju) koju privredni subjekt obavlja za fizička lica, nije izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase članom 3. stav 3. Zakona, kao i Uredbom, promet koji ostvari privredni subjekt pružanjem usluga carinjenja, zastupanja pred državnim organima i službama, parkiranja, skladištenja, pretovara,...

Share

Kako se evidentira promet preko fiskalne kase ostvaren prodajom dobara pravnom licu u slučaju kada su korisnici tih dobara radnici preduzeća

Promet koji privredni subjekt ostvari prodajom dobara drugim pravnim licima ili preduzetnicima (promotivno - sindikalna prodaja), u slučaju kada su korisnici, odnosno kupci dobara fizička lica (radnici preduzeća), dužan je da evidentira preko fiskalne kase, bez obzira da li je plaćanje izvršeno gotovinski ili bezgotovinski (virmanskom uplatom) na račun...

Share